ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Παραδοτέα

Τ α παραδοτέα αποτελούνται από την περιγραφική ανάλυση του δείγματος, την επαγωγική στατιστική ανάλυση, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την αναλυτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μετά την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης η Medical Statistics παραμένει διαθέσιμη με διαρκή υποστήριξη έως την ολοκλήρωση του στόχου της μελέτης.

Κοστολόγηση

Η κοστολόγηση κάθε εργασίας είναι συνάρτηση του χρόνου εργασίας που απαιτείται για την εκπόνησή της και της απαιτούμενης επιστημονικής κατάρτισης. Σε πλαίσιο μακροχρόνιων συνεργασιών όπως π.χ. διδακτορικές διατριβές γίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η Medical Statistics αφότου εξετάσει το πλαίσιο της έρευνας, το διαθέσιμο υλικό και τα ερευνητικά ερωτήματα παρέχει άμεσα την αντίστοιχη οικονομική προσφορά και το χρόνο παράδοσης.